Empowering Women Ukraine 2023: Entrepreneurship Programme for existing businesses

When 13-27 May 2023

Where Online across central and east of Ukraine

 • Overview
 • Agenda
 • Get Ready
 • ENG below


  Російське повномасштабне вторгнення та війна, що триває в Україні, зруйнували незліченну кількість життів у той час, коли українці борються за свою країну та свободу. 5,9 мільйона людей, які шукали безпечного місця для своїх сімей, є внутрішньо переміщеними особами всередині України.

  Естонська рада у справах біженців та Garage48 запрошують жінок в Україні до відновлення та відбудови свого життя, життя своїх сімей та країни через підприємництво.

   

  РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК В УКРАЇНІ 👱‍♀️🇺🇦

  З 2019 року Естонська рада у справах біженців та Garage48 співпрацюють, щоб підтримати жінок зі сходу та центру України у відновленні джерел доходів за допомогою підприємництва. Протягом трьох років програма «Розширення можливостей жінок» допомогла продемонструвати силу та рішучість українок у протистоянні найскладнішим викликам. Запускаючи мікро- та сімейні бізнеси, які забезпечують власні джерела доходів, а також такі для інших домогосподарств, а окрім того створюють робочі місця та надають критично важливі послуги, вони допомагають у боротьбі за свободу України, підтримуючи стійкість людей та економіки на низовому рівні.

  Ми вже вчетверте відкриваємо програму, щоб зустрітися з наступними українськими супервумен.

   


  ХТО МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ?

  Програма розширення можливостей жіночого підприємництва відкрита для жінок, які втратили кошти для забезпечення доходів своїх сімей через війну, що триває в Україні. Подати заявку на участь у програмі підприємництва можуть жінки із Запорізької, Дніпропетровської, Полтавської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Київської (крім м. Києва), Кіровоградської та Черкаської областей.

   

  МИ ПРИЙМАЄМО

  - існуючі бізнеси на чолі з жінками, які потребують підтримки для переїзду та відновлення роботи всередині України;

  - бізнеси з усіх сфер, будь то сільське господарство, освіта чи технології.

   

   

  ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

  Вся програма відбувається онлайн у центрі та на сході України.

  Заходи програми заплановані на вихідні та вечірні години. Програма проводиться англійською та українською мовами, передбачені переклади для загальних сесій та воркшопів.

   

  Під час підприємницьких програм у вас буде можливість вдосконалюватися і отримувати нові підприємницькі навички, вчитися у досвідчених підприємців і експертів, будувати свою бізнес-мережу, розробляти або редагувати свій бізнес-план, працювати над дизайном своїх товарів і послуг. Ми будемо працювати з дизайн-мисленням, канвою бізнес-моделей, брендингом, креативним маркетингом, фінансовим плануванням, юридичними консультаціями, онлайн- та соціальними медіа, психічним здоров'ям бізнес-початківців, навичками презентації та темами пітчингу.


  Наші досвідчені місцеві та міжнародні ментори з підприємницького та технологічного секторів поділяться своїми найкращими практиками побудови успішного бізнесу.

  Програми складатимуться з максимально практичного наставництва, семінарів, навчання «рівний-рівному», командної роботи та фінального шоу в прямому ефірі, а потім грантів на підприємництво та менторської програми для найкращих учасників та команд.

   

  Після того, як ваша заявка на програму буде схвалена, ви отримаєте всі рекомендації щодо входу на онлайн-платформи програми, відвідування семінарів, зустрічі зі своїми наставниками, розробки бізнес-планів та підготовки фінального пітчу.


   


  ГРАНТИ НА ПІДПРИЄМНИЦТВО І НАСТАВНИЦТВО

  Найуспішніші учасники та команди підприємницьких програм отримають підтримку у вигляді грантів у натуральній формі. Гранти видаються у вигляді обладнання та інструментів, необхідних для початку або розвитку свого бізнесу.

  Гранти на підприємництво йдуть пліч-о-пліч з програмою наставництва тривалістю 6 місяців з індивідуальним наставництвом та семінарами, що підтримують подальший розвиток бізнесу.


  10 вже існуючих бізнесів отримають до 150 000 грн (4 900 дол. США).

   

   

   

  ХРОНОЛОГІЯ

  7 ЛЮТОГО: Відкриття процесу подачі заявок

  22 ЛЮТОГО: Попередній вебінар для отримання рекомендацій щодо форми заявки та визначення бізнес-ідеї.

  3 БЕРЕЗНЯ: Кінцевий термін подачі заявок

  20 БЕРЕЗНЯ: Оголошення відібраних учасників

  _________________________________________________________________________

  13-21 ТРАВНЯ: АКСЕЛЕРАЦІЯ: Підприємницька програма для переїзду та перезапуску існуючих бізнесів

  27 ТРАВНЯ: ФІНАЛ і Церемонія нагородження

  _________________________________________________________________________

  ЧЕРВЕНЬ-ЛИСТОПАД: МЕНТОРСЬКА ПРОГРАМА і Реалізація підприємницьких грантів

   

  *Будь ласка, дивіться більш детальну програму нижче/на вкладці програми.

   

                                                                                   

   

  ПОПЕРЕДНІЙ ВЕБІНАР

  Щоб дізнатися більше про програму, отримати вказівки щодо заповнення форми заявки, дізнатися враження від успішних колишніх учасників та отримати рекомендації щодо визначення вашої бізнес-ідеї, ми проведемо онлайн-передподію 22 лютого 17.00-20.00.  ПРИЙОМ ЗАЯВОК ЗАКРИТО

  Заявки оцінюються міжнародним журі експертів з підприємництва на основі бізнес-потенціалу та соціально-економічної вразливості заявників.


  30 фізичних осіб або команд під керівництвом жінок будуть відібрані для участі.


  Щоб подати заявку з командою, необхідно мінімум 3 члени команди. Щоб подати заявку з сімейною командою, необхідно мінімум 2 члени.

   

     СЛІДКУЙТЕ ЗА ОНОВЛЕННЯМИ

  Більше інформації та реєстрація: https://entrepreneur.pagulasabi.ee/uk/ukraine/empowering-women-2023

  Приєднуйтесь до події Facebook для ознайомлення з новинами:

  Якщо у вас виникли питання щодо участі, будь ласка, зв'яжіться з entrepreneur@pagulasabi.ee.

   

  ___________________________________________________________________________________

  Програма розширення можливостей жіночого підприємництва фінансується Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA).


  👱‍♀️ 🇺🇦

  The Russian full-scale invasion and the ongoing war in Ukraine have destroyed countless lives as Ukrainians fight for their country and freedom. 5.9 million people are internally displaced inside Ukraine as they have sought a safe place for their families.

  Estonian Refugee Council and Garage48 invite women in Ukraine to recover and rebuild their lives, the lives of their families, and the country, through entrepreneurship.  EMPOWERING WOMEN IN UKRAINE 🇺🇦 👱‍♀️

  Since 2019, Estonian Refugee Council and Garage48 have worked in collaboration, to support women in central and east of Ukraine in regaining their livelihoods through entrepreneurship. Over the course of 3 years, the Empowering Women program has shown the strength and determination of Ukrainian women in defying the most difficult odds. By launching micro- and family businesses that support their own livelihood as well as others, and provide jobs and critical services, they fight for Ukraine’s freedom by supporting the resilience of the people and the economy on a grassroots level.


  We are opening the program for the fourth time, to meet the next Ukrainian superwomen. Empowering Women entrepreneurship program in Ukraine in 2023 is open for applications.

   


  WHO CAN TAKE PART?

  The Empowering Women Entrepreneurship Programme is open to women who have lost the means to provide income for their families due to the ongoing war in Ukraine. Women from Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Poltava, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kyiv (excluding Kyiv city), Kirovohrad, and Cherkasy oblasts can apply to enter the entrepreneurship program.    WE ARE WELCOMING

  - existing businesses led by women in need of support to relocate and re-start, inside Ukraine;

  - businesses from all fields, be it agriculture, education, or technology.

   


  HOW DOES IT WORK?

  The whole program is happening online across central and east of Ukraine.

  Program activities are planned for weekends and evening times. The programme is happening in English and Ukrainian languages, translations are provided for general sessions and workshops.


  During the entrepreneurship programme, you will have the opportunity to improve and get new entrepreneurial skills, learn from experienced entrepreneurs and specialists, build your business network, develop your business plan, and work on the design of your products and services.

  We’ll be working with design thinking, business model canvas, branding, creative marketing, financial planning, legal advice, online and social media, founder mental health, presentation skills, and pitching topics.


  Our experienced local and international mentors from the entrepreneurial and technology sectors will be sharing their best practices in building successful businesses.

  The programme will consist of very hands-on mentoring, workshops, peer-to-peer learning, teamwork, and a live final show, followed by entrepreneurship grants and mentoring for the top participants and teams.


  Once your application to the programme has been approved, you will receive all guidelines for entering the program online platforms, attending the workshops, meeting your mentors, developing your business plans, and preparing your final pitch.


   


  ENTREPRENEURSHIP GRANTS & MENTORING

  The most successful participants and teams of the entrepreneurship program will receive support in the form of asset-based grants, for equipment and tools necessary to start or develop their businesses.

  The entrepreneurship grants go hand in hand with mentoring lasting 6 months, with individual mentoring and workshops supporting further business development.


  10 already existing businesses will each receive up to 150 000 UAH (4 900 USD).   

  TIMELINE

  7 FEBRUARY: Applications opens

  22 FEBRUARY: Pre-webinar for guidance on the application form and defining the business idea.

  3 MARCH: Applications deadline

  20 MARCH: Announcement of approved participants

  _______________________________________________________________________________

  13-21 MAY: ACCELERATION: Entrepreneurship programme for the relocation and re-starting of existing businesses

  27 MAY: FINALS & Award ceremony

  _______________________________________________________________________________

  JUNE-NOVEMBER: MENTORING PROGRAM & Implementation of entrepreneurship grants


  *Please see the more detailed agenda below/on the agenda tab.


                                                                           

   

  PRE-WEBINAR

  To learn more about the programme, get guidance on how to fill out the application form, learn from successful former participants, and get guidance for defining your business idea, we will hold an online pre-event on 22 February, 17.00-20.00.


  APPLICATIONS ARE NOW CLOSED

  Applications are evaluated on the basis of the business potential and social and economic vulnerability of the applicants, by an international jury of entrepreneurship experts.  


  30 women-led businesses will be selected to participate.


  To apply with a team, a minimum of 3 team members is needed. To apply with a family team, a minimum of 2 members is needed.


     STAY TUNED

  More info and registration: https://entrepreneur.pagulasabi.ee/uk/ukraine/empowering-women-2023

  Join the Facebook event for updates:

  In case you have any questions about participation, please contact entrepreneur@pagulasabi.ee.


   

  ___________________________________________________________________________________

  The Empowering Women Entrepreneurship Programme is funded by United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

  👱‍♀️ 🇺🇦

  ENG below

  АКСЕЛЕРАЦІЯ: ПРОГРАМА ПІДПРИЄМНИЦТВА ДЛЯ ПЕРЕЇЗДУ ТА ПЕРЕЗАПУСКУ ІСНУЮЧИХ БІЗНЕСІВ

  13 травня, субота
  10.00-11.00 Відкриття програми
  11.00-13.00 Контрольно-пропускний пункт №1
  14.00-18.00 Майстер-класи

  14 травня, неділя
  Майстер-класи

  15 травня, понеділок
  Майстер-класи

  16 травня, вівторок
  Контрольно-пропускний пункт №2

  17 травня, середа
  Майстер-класи
  менторські сесії

  18 травня, четвер
  менторські сесії

  19 травня, п'ятниця
  17.00-21.00  і менторські сесії

  20 травня, субота
  Контрольно-пропускний пункт №3
  менторські сесії

  21 травня, неділя
  23.59 Кінцевий термін подання бізнес-плану

  22-26 травня
  Оцінки бізнес-плану

  27 травня, субота
  14.00-18.00 Фінал і церемонія нагородження

  ___________________________________________________________________________________

  ACCELERATION: ENTREPRENEURSHIP PROGRAMME FOR THE RELOCATION AND RE-STARTING OF EXISTING BUSINESSES


  May 13, Saturday

  10.00-11.00 Program opening

  11.00-13.00 Checkpoint #1

  14.00-18.00 Workshops


  May 14, Sunday

  Workshops


  May 15, Monday

  Workshops


  May 16, Tuesday

  Checkpoint #2


  May 17, Wednesday

  Pitching workshop
  Mentoring sessions


  May 18, Thursday

  Mentoring sessions

  May 19, Friday

  Mentoring sessions


  May 20, Saturday

  Checkpoint #3


  May 21, Sunday

  23.59 business plan submission deadline


  May 22-26

  Business plan evaluations


  May 27, Saturday

  14.00-18.00 Finals & award ceremony

  Перегляньте попередній вебінар, щоб дізнатися про програму та підготовку вашої заявки
  👉👉
  https://garage48-org.zoom.us/rec/share/EuPKjDcLcOlKFw7SIUZ5C5F-hspElucEAc_czzdRHD76Z52qpaOAbpaQSXQkr-ds.iKjC4tu-04WrkmJb?startTime=1677078635000
  Пароль: %Y=0rTHV


  Підготуйтеся до подання заявки та дізнайтеся більше про підприємництво на відкритих вебінарах програми «Empowering Women» на 2022 рік.

  НАТХНЕННЯ, РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ІДЕЇ ТА БІЗНЕС-МИСЛЕННЯ
  👉 https://www.facebook.com/Garage48/videos/410463354362587

  ПСИХОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ ЗАСНОВНИКА та ЯК РОЗРОБИТИ БІЗНЕС, СТІЙКИЙ ДО КРИЗИ
  👉 https://www.facebook.com/Garage48/videos/578963263814439

  СТВОРЕННЯ КОМАНДИ & БІЗНЕС-МОДЕЛЬ КАНВАС
  👉 https://www.facebook.com/Garage48/videos/1021373668518488

  ФІНАНСОВІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАРТУ БІЗНЕСУ
  👉 https://www.facebook.com/Garage48/videos/373577814721213

  БРЕНДУВАННЯ & МАРКЕТИНГ
  👉 https://www.facebook.com/Garage48/videos/563444482161300

  ___________________________________________________________________
  Re-watch the pre-webinar to learn about the programme and preparing your application
  👉👉
  https://garage48-org.zoom.us/rec/share/EuPKjDcLcOlKFw7SIUZ5C5F-hspElucEAc_czzdRHD76Z52qpaOAbpaQSXQkr-ds.iKjC4tu-04WrkmJb?startTime=1677078635000
  password: %Y=0rTHV


  Prepare for submitting your application and learn more about entrepreneurship from the open webinars of the 2022 Empowering Women programme.

  INSPIRATION SESSION, IDEATION & DESIGN THINKING
  👉 https://www.facebook.com/Garage48/videos/410463354362587

  HOW TO DESIGN A CRISIS-RESILIENT BUSINESS & FOUNDER MENTAL HEALTH
  👉 https://www.facebook.com/Garage48/videos/578963263814439

  BUILDING A TEAM & BUSINESS MODEL CANVAS
  👉 https://www.facebook.com/Garage48/videos/1021373668518488

  FINANCIAL & LEGAL ASPECTS OF STARTING A BUSINESS
  👉 https://www.facebook.com/Garage48/videos/373577814721213

  BRANDING & MARKETING
  👉 https://www.facebook.com/Garage48/videos/563444482161300
  WHAT IS SAID

  #g48empowher #g48ukraine

  THE SUPERSTARS
  The Mentors 

  Maarika Truu
  Garage48 host & mentor, Head of partnerships at Single.Earth
  Valeriia Holierova
  Design Thinking & Customer Experience Expert, Ukrainian Startup Fund
  Maria Yarotska
  Co-founder of Belka&Strelka and Founder of Banka Zerowaste Shop
  Liliia Holierova
  Founder at Освітній простір Міstечко
  Maryna Goncharenko
  America House Odessa Director
  Yelena Zhovnikova
  Business and financial advisor | Mentor | Trainer | Promoter of Entrepreneurial Spirit
  Alexandra Iliashenko
  Lead Mentor
  Anastasia Sylenok
  Co-founder Digitizing.Space. WTECH Ambassador.
  Oleksii Tribusian
  Lawyer advisor of the National association of credit unions of Ukraine
  Olga Sushko
  Clinical Psychologist and Founder of b-center.org
  Lucine Ayanian
  Marketing Expert and Creative Director with more than 10 years of experience in the industry
  Jana Budkovskaja 
  CEO at Beamline.fund
  Ilya Vasilyev
  UX/UI design at Aividev and Creatomus

  Organizers

  Kadri Tiisvelt
  COO│ Project Manager at Garage48
  Noora Ustav
  Project Manager at Garage48
  Eero Janson
  Director at Estonian Refugee Council
  Madle Timm
  Head of Communications at Estonian Refugee Council
  Taavet Tomberg
  Livelihoods and Economic Recovery Programme Officer at Estonian Refugee Council
  Mariann Näär-Raudnagel
  Programme Officer at Estonian Refugee Council
  Julia Drozdova
  Volunteer at Garage48
  Tetiana Šatailo
  Volunteer at Garage48
  Anna-Christi-Karita Aruksaar
  Noorte koordinaator

  The Programme is brought to you by: